Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky www.zlatetehlicky.sk (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom spoločnosťou Soft Capital s.r.o., Kurska 852/24, 040 Košice IČO: 46 378 445, DIČ: 202 981 21 96, IČ DPH: SK2029812196. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka č. 25 040/V, oddiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlatetehlicky.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Kupujúcim je považovaný v internetovom obchode www.zlatetehlicky.sk fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky cez objednávkový formulár na www.zlatetehlicky.sk
 3. Elektronickou objednávkou je považovaný riadne odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu na e-mailovú adresu predávajúceho.
 4. Všeobecné podmienky www.zlatetehlicky.sk bližšie popisujú, vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho
 5. Tovar je produkt, ktorý ponúka prevádzkovateľ spoločnosť Soft Capital s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.zlatetehlicky.sk.
 6. Pracovný čas - je čas v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 hod. stredoeurópskeho času.
 7. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Článok II.

Objednávky, odstúpenie od kúpy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých potrebných údajov, ktoré sa nachádzajú v objednávacom formuláry. Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko/názov firmy kupujúceho, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prípadne číslo účtu (prípadne IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Pre vybavenie všetkých objednávok spoločnosť používa metódu FIFO.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky v systéme prevádzkovateľa spoločnosti Soft Capital s.r.o. sú považované za návrh na uzavretie obchodného vzťahu a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie obchodu zo strany prevádzkovateľa dôjde až po úhrade celkovej ceny za tovar kupujúcim a jej elektronickým potvrdením prijatia, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, ak do jednej hodiny po odoslaní potvrdenia o prijatí celkovej zálohovej ceny za tovar odošle žiadosť o stornovaní objednávky. Objednávku je možné stornovať len písomnou formou zaslanou prostredníctvom e-mailovej správy na adresu prevádzkovateľa z rovnakej emailovej adresy ako bola uvedená v objednávacom formuláry. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou prostredníctvom e-mailovej správy.
 5. Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od objednávky do desiatich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady spojené s navrátením tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako aj poistenú doporučenú zásielku (pozor nezasielajte tovar na dobierku!).
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od objednávky a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, prevádzkovateľ má právo vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, ktorá je znížená v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní po uvedení tovaru do pôvodného stavu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Pri odstúpení od objednávky má prevádzkovateľ právo na náhradu výdavkov spojených s dodaním tovaru od dodávateľa a úhradou ušlého zisku.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od objednávky, ktorej predmetom je:
  a) predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (zlato,striebro,platina,palládium),
  b) odstúpenie od objednávky musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe objednávky, ktorej sa odstúpenie týka. Písomná forma odstúpenia objednávky sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

Článok III.

Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia obchodného vzťahu sa považuje bydlisko/sídlo, ktoré kupujúci uviedol v objednávacom formulári. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta - kuriér, atď.).
 2. Dodanie tovaru je realizované jeho odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi.
 3. Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru až po zaplatení celkovej ceny za objednaný tovar.
 4. Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu v čo najkratšej dobe. Tovar je závislý od dostupnosti na trhu, najneskôr však do 30 pracovných dní od prijatia celkovej ceny za tovar. Kupujúci si je vedomí, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, preprava objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že je tovar dočasne nedostupný prevádzkovateľ sa bude snažiť tovar dodať do 6 mesiacov od dátumu objednávky. Ak ani po tejto lehote tovar nebude možné doručiť kupujúcemu, prevádzkovateľ vráti peňažné prostriedky objednávateľovi späť na účet vo výške ceny tovaru v čase objednávky.
 5. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar, oznámí prevádzkovateľ o tejto skutočnosti kupujúceho a oznámi mu aj predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar, ak bola ukončená výroba objednaného tovaru, alebo ak tovar v tom čase nie je dostupný na trhu, o čom oboznámí kupujúceho a vráti mu zaplatenú celkovú cenu za tovar v plnej výške bankovým prevodom alebo vkladom na účet v čo najkratšom čase, na účet, ktorý uvedie kupujúci.
 7. Prevádzkovateľ je povinný tovar pri doprave bezpečne zabaliť a poistiť. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a tieto skutočnosti potvrdiť na preberacom protokole.
 8. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa e-mailovou správou. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú prevádzkovateľom akceptované.
 9. Prepravné náklady sú zahrnuté v cene tovaru, ak nie je uvedené inak pri tovare (viď detail tovaru). Pri zásielkach mimo SR  je poštovné účtované dodatočne samostatne.
 10. Prevádzkovateľ má právo požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 11. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( konfirmáciu, daňový doklad - faktúra, preberací protokol).
 12. V prípade niektorých skupín tovarov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť cenu za poistenie a prepravu tovaru.

Článok IV.

Kúpna cena, platby

 1. Uvedené ceny na internetovej stránke zlatetehlicky.sk platia výlučne pre nákup prostredníctvom tejto internetovej stránky. V cene môže byť zahrnuté dopravné, poistné, pri väčšom počte kusov tovaru v objednávke. Ďalšie iné náklady môžu byť účtované dodatočné na čo bude kupujúci vopred upozornený. Cena tovaru je orientačná, určovaná podľa aktuálnych cien na trhu a cien platných v danom čase nákupu tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu dodanie tovaru za cenu platnú v čase pripísania celkovej 100% ceny realizovanej okamžite cez internetbanking na účet prevádzkovateľa v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00. V prípade zmeny ceny kupovaného tovaru po odoslaní objednávkového formulára a fixovaním ceny o viac ako 2% má prevádzkovateľ právo zmeniť fixovanú cenu tovaru o rovnakú zmenu. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku kupujúceho pri zmene ceny o viac ako 2% bez súhlasu kupujúceho, ak kupujúci ešte objednávku neuhradil.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, na účet prevádzkovateľa pokiaľ nie je stanovené inak.
 3. Po dohode o zaplatení zálohy ďalšiu platbu (doplatok) do 100% celkovej ceny vykoná kupujúci až po fixácií ceny za tovar, po odsúhlasení fixovanej ceny tovaru kupujúcim.

Možnosti zaplatenia ceny za tovar:

 • bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa
 • vkladom vo VÚB banke alebo ČSOB na účet prevádzkovateľa
 • na dobierku (maximálna váha do 20 gramov tovaru)
 • kreditnou alebo debetnou kartou max. do výšky 3320 EUR

Článok V.

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba pre plnenie zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Deň dodania je deň odovzdania zásielky prepravcovi.
 2. Prevádzkovateľ príjma a vybavuje reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia výhradne len v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s tovarom.
 4. Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. V prípade vrátenia tovaru je kupujúci povinný zaslať poistený tovar formou bežného alebo obchodného listu (balíku) poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 5. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru prevádzkovateľ vráti kupujúcemu celú zaplatenú sumu, ktorú za tovar kupujúci zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poistenia, poštovné a balné a náklady vynaložené na obstaranie tovaru.
 6. Reklamovať je možné výhradne len tovar, ktorý bol zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný upozorniť prevádzkovateľa na reklamáciu vopred prostredníctvom e-mailu. Kupujúci sa bude riadiť pokynmi od prevádzkovateľa a následne doručí reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení a faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v OP, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie pokynov a uplatnenia reklamácie.
 7. Prevádzkovateľ rieši reklamáciu tovaru ihneď metódou FIFO v závažných prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu výsledok vybavenia reklamácie v zákonnej lehote a to písomne e-mailom alebo poštou. V prípade, že prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, prevádzkovateľ zašle tovar na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe k posúdeniu. V prípade, že odborným posúdením sa preukáže neoprávnenosť reklamácie tovaru kupujúcim, určenie že za chybu tovaru nezodpovedá prevádzkovateľ alebo že tovar nemá chyby, znáša všetky náklady spojené s vybavovaním tejto reklamácie kupujúci (náklady na osoby vykonávajúce servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie), náklady na prepravu tovaru medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 8. Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady v lehote do 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie na účet prevádzkovateľa. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k preprave a k oprave reklamovaného výrobku.
 9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku. Záruky sa tiež nevzťahujú na chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym a neodborným zaobchádzaním s výrobkom.
 10. Reklamácie a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na komodity investičného charakteru (zlato, striebro, platina, palládium), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu. Pri komoditách investičného chrakteru, kvalitu, hmotnosť a pravosť, svojou pečaťou garantuje výrobca uvedený na investičnom výrobku (bankové odliatky, mince, šperky).

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich pri objednávke (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo OP, IČO, DIČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a číslo účtu).
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a iných krajín). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevadzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prijanie a na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej informačnej databázy.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak sa obe strany vyslovene dohodli inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok prevadzkovateľa www.zlatetehlicky.sk" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami prevadzkovateľa www.zlatetehlicky.sk" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
  Prevadzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Platnosť obchodných podmienok od 1.1.2011 – 20.10.2015

Zmeny v obchodných podmienkach platné od 21.10.2015

© Copyright 2020, Zlaté tehličky — Investícia do zlatých kovov. Dizajn a realizácia: Mgr. art. Viktor Javorek