Sporenie zlata – program 100 gramov

62,24 

Kód produktu: 810600
Uvedená cena je za 1 gram zlata.
Sporenie po 100 gramov zlata.

Po odoslaní riadne vyplneného formulára Vám do niekoľkých minút pošleme elektronicky do emailu návrh Kúpnej zmluvy a Všeobecné obchodné podmienky.
K platnému a účinnému uzatvoreniu sporenia dôjde okamihom zaplatenia Prvej platby v plnej výške na účet Predávajúceho s uvedením príslušného variabilného symbolu. Kupujúci je oprávnený vykonať úhradu Prvej platby najneskôr do 30 dní odo dňa vypracovania návrhu Kúpnej zmluvy.

Kategórie:

Popis

Sporenie po 100 gramov zlata. Uvedená cena je za 1 gram zlata. Prosím uveďte cieľový počet kusov zlatých tehličiek.

Doplňujúce údaje nám prosím uveďte do poznámky:

Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo bežného účtu v IBAN tvare:
Výšku mesačnej splátky:

Kupujúci je povinný uhradiť Prvú platbu a platiť pravidelné splátky kúpnej ceny Tovaru podľa Kúpnej zmluvy. Prvá platba kúpnej ceny vo výške 6% je splatná do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Následné splátky kúpnej ceny platí Kupujúci mesačne. Jednotlivé splátky kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhrádzať na účet označený Predávajúcim s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo Kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený vykonať mimoriadnu platbu nad rámec dohodnutých splátok kedykoľvek počas trvania Kúpnej zmluvy s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo Kúpnej zmluvy. Sporenie môžete kedykoľvek prerušiť. Je bez viazanosti. Uskladnenie nasporeného zlata je bez poplatku.